Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ:ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ
Νότα Κυμοθόη
Την Άρτεμη την αρχαία θεά των Λοκρών προστάτιδα ας τιμήσουμε, οπού σε αρχαίους καιρούς στων Λοκρών τους τόπους έδωσε αφθονία και καρπούς και όχι μόνον...

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ 
Κλῦθί μου, ὦ βασίλεια, Διὸς πολυώνυμε κούρη, Τιτανίς, βρομία, μεγαλώνυμε, τοξότι, σεμνή, πασιφαής, δαιδοῦχε θεά, Δίκτυννα, λοχεία, ὠδίνων ἐπαρωγὲ καὶ ὠδίνων ἀμύητε,   λυσίζωνε, φίλοιστρε, κυνηγέτι, λυσιμέριμνε, εὔδρομε, ἰοχέαιρα, φιλαγρότι, νυκτερόφοιτε, κληισία, εὐάντητε, λυτηρία, ἀρσενόμορφε, Ὀρθία, ὠκυλόχεια, βροτῶν κουροτρόφε δαῖμον, ἀμβροτέρα, χθονία, θηροκτόνε, ὀλβιόμοιρε, ἣ κατέχεις ὀρέων δρυμούς, ἐλαφηβόλε, σεμνή, πότνια, παμβασίλεια, καλὸν θάλος, αἰὲν ἐοῦσα, δρυμονία, σκυλακῖτι, Κυδωνιάς, αἰολόμορφε· ἐλθέ, θεὰ σώτειρα, φίλη, μύστηισιν ἅπασιν εὐάντητος, ἄγουσα καλοὺς καρποὺς ἀπὸ γαίης εἰρήνην τ᾽ ἐρατὴν καλλιπλόκαμόν θ᾽ ὑγίειαν· πέμποις δ᾽ εἰς ὀρέων κεφαλὰς νούσους τε καὶ ἄλγη.

ΚαλλίμαχοςΎμνος εις Άρτεμιν
(απόσπασμα)


Ἄρτεμιν (οὐ γὰρ ἐλαφρὸν ἀειδόντεσσι λαθέσθαι)
ὑμνέομεν, τῇ τόξα λαγωβολίαι τε μέλονται
καὶ χορὸς ἀμφιλαφὴς καὶ ἐν οὔρεσιν ἑψιάασθαι,
ἄρχμενοι ὡς ὅτε πατρὸς ἐφεζομένη γονάτεσσι
5παῖς ἔτι κουρίζουσα τάδε προσέειπε γονῆα·
«δός μοι παρθενίην αἰώνιον, ἄππα, φυλάσσειν,
καὶ πολυωνυμίην, ἵνα μή μοι Φοῖβος ἐρίζῃ,
δὸς δ᾽ ἰοὺς καὶ τόξα — ἔα πάτερ, οὔ σε φαρέτρην
οὐδ᾽ αἰτέω μέγα τόξον· ἐμοὶ Κύκλωπες ὀϊστούς
10αὐτίκα τεχνήσονται, ἐμοὶ δ᾽ εὐκαμπὲς ἄεμμα·
ἀλλὰ φαεσφορίην τε καὶ ἐς γόνυ μέχρι χιτῶνα
ζώννυσθαι λεγνωτόν, ἵν᾽ ἄγρια θηρία καίνω.
δὸς δέ μοι ἑξήκοντα χορίτιδας Ὠκεανίνας,
πάσας εἰνέτεας, πάσας ἔτι παῖδας ἀμίτρους.
15δὸς δέ μοι ἀμφιπόλους Ἀμνισίδας εἴκοσι νύμφας,
αἵ τε μοι ἐνδρομίδας τε καὶ ὁππότε μηκέτι λύγκας
μήτ᾽ ἐλάφους βάλλοιμι, θοοὺς κύνας εὖ κομέοιεν.
δὸς δέ μοι οὔρεα πάντα· πόλιν δέ μοι ἥντινα νεῖμον
ἥντινα λῇς· σπαρνὸν γὰρ ὅτ᾽ Ἄρτεμις ἄστυ κάτεισιν·
20οὔρεσιν οἰκήσω, πόλεσιν δ᾽ ἐπιμείξομαι ἀνδρῶν
μοῦνον ὅτ᾽ ὀξείῃσιν ὑπ᾽ ὠδίνεσσι γυναῖκες
τειρόμεναι καλέωσι βοηθόν, ᾗσί με Μοῖραι
γεινομένην τὸ πρῶτον ἐπεκλήρωσαν ἀρήγειν,
ὅττι με καὶ τίκτουσα καὶ οὐκ ἤλγησε φέρουσα
25μήτηρ, ἀλλ᾽ ἀμογητὶ φίλων ἀπεθήκατο γυίων».
ὣς ἡ παῖς εἰποῦσα γενειάδος ἤθελε πατρός
ἅψασθαι, πολλὰς δὲ μάτην ἐτανύσσατο χεῖρας
μέχρις ἵνα ψαύσειε. πατὴρ δ᾽ ἐπένευσε γελάσσας,
φῆ δὲ καταρρέζων· «ὅτε μοι τοιαῦτα θέαιναι
30τίκτοιεν, τυτθόν κεν ἐγὼ ζηλήμονος Ἥρης
χωομένης ἀλέγοιμι. φέρεν, τέκος, ὅσσ᾽ ἐθελημός
αἰτίζεις, καὶ δ᾽ ἄλλα πατὴρ ἔτι μείζονα δώσει.
τρὶς δέκα τοι πτολίεθρα καὶ οὐχ ἕνα πύργον ὀπάσσω,
τρὶς δέκα τοι πτολίεθρα, τὰ μὴ θεὸν ἄλλον ἀέξειν
35εἴσεται, ἀλλὰ μόνην σὲ καὶ Ἀρτέμιδος καλέεσθαι·
πολλὰς δὲ ξυνῇ πόλιας διαμετρήσασθαι
μεσσόγεως νήσους τε· καὶ ἐν πάσῃσιν ἔσονται
Ἀρτέμιδος βωμοί τε καὶ ἄλσεα. καὶ μὲν ἀγυιαῖς
ἔσσῃ καὶ λιμένεσσιν ἐπίσκοπος». ὣς ὁ μὲν εἰπών
40μῦθον ἐπεκρήηνε καρήατι. βαῖνε δὲ κούρη
Λευκὸν ἔτι Κρηταῖον ὄρος κεκομημένον ὕλῃ,
ἔνθεν ἐπ᾽ Ὠκεανόν· πολέας δ᾽ ἐπελέξατο νύμφας,
πάσας εἰνέτεας, πάσας ἔτι παῖδας ἀμίτρους·
χαῖρε δὲ Καίρατος ποταμὸς μέγα, χαῖρε δὲ Τηθύς,
45οὕνεκα θυγατέρας Λητωίδι πέμπον ἀμορβούς.
αὖθι δὲ Κύκλωπας μετεκίαθε· τοὺς μὲν ἔτετμε
νήσῳ ἐνὶ Λιπάρῃ (λιπάρη νέον, ἀλλὰ τότ᾽ ἔσκεν
οὔνομά οἱ Μελιγουνίς) ἐπ᾽ ἄκμοσιν Ἡφαίστοιο
ἑσταότας περὶ μύδρον· ἐπείγετο γὰρ μέγα ἔργον·
50ἱππείην τετύκοντο Ποσειδάωνι ποτίστρην.
αἱ νύμφαι δ᾽ ἔδδεισαν, ὅπως ἴδον αἰνὰ πέλωρα
πρηόσιν Ὀσσαίοισιν ἐοικότα (πᾶσι δ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύν
φάεα μουνόγληνα σάκει ἴσα τετραβοείῳ
δεινὸν ὑπογλαύσσοντα) καὶ ὁππότε δοῦπον ἄκουσαν
55ἄκμονος ἠχήσαντος ἐπὶ μέγα πουλύ τ᾽ ἄημα
φυσάων αὐτῶν τε βαρὺν στόνον· αὖε γὰρ Αἴτνη,
αὖε δὲ Τρινακρίη Σικανῶν ἕδος, αὖε δὲ γείτων
Ἰταλίη, μεγάλην δὲ βοὴν ἐπὶ Κύρνος ἀΰτει,
εὖθ᾽ οἵγε ῥαιστῆρας ἀειράμενοι ὑπὲρ ὤμων
60ἢ χαλκὸν ζείοντα καμινόθεν ἠὲ σίδηρον
ἀμβολαδὶς τετύπαντες ἐπὶ μέγα μυχθίσσειαν.
τῷ σφέας οὐκ ἐτάλασσαν ἀκηδέες Ὠκεανῖναι
οὔτ᾽ ἄντην ἰδέειν οὔτε κτύπον οὔασι δέχθαι.
οὐ νέμεσις· κείνους γε καὶ αἱ μάλα μηκέτι τυτθαί
65οὐδέποτ᾽ ἀφρικτὶ μακάρων ὁρόωσι θύγατρες.
ἀλλ᾽ ὅτε κουράων τις ἀπειθέα μητέρι τεύχοι,
μήτηρ μὲν Κύκλωπας ἑῇ ἐπὶ παιδὶ καλιστρεῖ,
Ἄργην ἢ Στερόπην· ὁ δὲ δώματος ἐκ μυχάτοιο
ἔρχεται Ἑρμείης σποδιῇ κεχριμένος αἰθῇ·
70αὐτίκα τὴν κούρην μορμύσσεται, ἡ δὲ τεκούσης
δύνει ἔσω κόλπους θεμένη ἐπὶ φάεσι χεῖρας.
κοῦρα, σὺ δὲ προτέρω περ, ἔτι τριέτηρος ἐοῦσα,
εὖτ᾽ ἔμολεν Λητώ σε μετ᾽ ἀγκαλίδεσσι φέρουσα,
Ἡφαίστου καλέοντος ὅπως ὀπτήρια δοίη,
75Βρόντεώ σε στιβαροῖσιν ἐφεσσαμένου γονάτεσσι,
στήθεος ἐκ μεγάλου λασίης ἐδράξαο χαίτης,
ὤλοψας δὲ βίηφι· τὸ δ᾽ ἄτριχον εἰσέτι καὶ νῦν
μεσσάτιον στέρνοιο μένει μέρος, ὡς ὅτε κόρσῃ
φωτὸς ἐνιδρυθεῖσα κόμην ἐπενείματ᾽ ἀλώπηξ.
80τῷ μάλα θαρσαλέη σφε τάδε προσελέξαο τῆμος·
«Κύκλωπες, κἠμοί τι Κυδώνιον εἰ δ᾽ ἄγε τόξον
ἠδ᾽ ἰοὺς κοίλην τε κατακληῖδα βελέμνων
τεύξατε· καὶ γὰρ ἐγὼ Λητωιὰς ὥσπερ Ἀπόλλων.
αἰ δέ κ᾽ ἐγὼ τόξοις μονιὸν δάκος ἤ τι πέλωρον
85θηρίον ἀγρεύσω, τὸ δέ κεν Κύκλωπες ἔδοιεν».
ἔννεπες· οἱ δ᾽ ἐτέλεσσαν· ἄφαρ δ᾽ ὡπλίσσαο, δαῖμον.
…………………………………………………………
πότνια Μουνιχίη λιμενοσκόπε, χαῖρε, Φεραίη.
260μή τις ἀτιμήσῃ τὴν Ἄρτεμιν (οὐδὲ γὰρ Οἰνεῖ
βωμὸν ἀτιμάσσαντι καλοὶ πόλιν ἦλθον ἀγῶνες),
μηδ᾽ ἐλαφηβολίην μηδ᾽ εὐστοχίην ἐριδαίνειν
(οὐδὲ γὰρ Ἀτρεΐδης ὀλίγῳ ἐπὶ κόμπασε μισθῷ),
μηδέ τινα μνᾶσθαι τὴν παρθένον (οὐδὲ γὰρ Ὦτος,
265οὐδὲ μὲν Ὠαρίων ἀγαθὸν γάμον ἐμνήστευσαν),
μηδὲ χορὸν φεύγειν ἐνιαύσιον (οὐδὲ γὰρ Ἱππώ
ἀκλαυτὶ περὶ βωμὸν ἀπείπατο κυκλώσασθαι)·
χαῖρε μέγα, κρείουσα, καὶ εὐάντησον ἀοιδῇ.

Μην προσβάλει την Άρτεμη κανένας...
© Νότα Κυμοθόη


Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ:Γράφει η Νότα Κυμοθόη

                                      Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ: Γράφει η Νότα Κυμοθόη

Η Αποκριά, έθιμο ή ιερό τελετουργικό μιας αρχαίας ελληνικής εποχής, την οποία οι άνθρωποι της άγνοιας έχουν αλλοτριώσει. Ελάχιστοι γνωρίζουν τι σημαίνει Αποκριά κι ευτυχώς οπού σε κάποιες περιοχές κρατούν ακόμα την αρχαία λατρεία με εθιμοτυπικό τρόπο γιορτής...
Στην Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, χθες ξεκίνησαν εθιμοτυπικές πομπές γιορτής με κατάληξη στο Μοναστηράκι. Ήταν ως μια πορεία διαμαρτυρίας δηλώνοντας ΠΑΡΟΝ για την αρχαία ελληνική γιορτή προς τιμήν του μήνα Ανθεστηριώνος που έκανε χθες τον βηματισμό του με χαρές, τυμπανισμούς, γαϊτανάκια, μάσκες και χαρά...
                                  Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Τα Φαλληφόρια προς τιμήν του Διονύσου ξεκίνησαν από τον ιερό του, αρχαίο χώρο, όπου καταπατήθηκε σε μια άλλη εποχή και με τους ήχους των αρχαίων τυμπάνων, η πεθυμιά της αρχαίας ευετηρίας απλώθηκε στον αττικό ουρανό...
                                     Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Ο φουσκωμένος ασκός έγινε μουσικό όργανο στην αρχαία Θράκη και με ήχους για τον Ανθεστηριώνα μήνα χαράς, όπου τα ποίμνια έβγαιναν από τα χειμαδιά, οι σάτυροι χαίρονταν και γλεντούσαν για τον ερχομό του, ανοίγοντας τα βαρέλια τους με τα νέα κρασιά, αλλά και τους ασκούς μέσα στους οποίους τα τοποθετούσαν...
                                      Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Ως αρχαίος Σιληνός ο νέος της εικόνας χαιρετίζει το Διόνυσο αναβιώνοντας μια εικόνα αρχαίας εποχής σε ένα δρώμενο εορταστικό κοντά στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου, στην Αθήνα.
                                        Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Με το ιερό Ξόανο του αρχαίου Θεού Διόνυσου η πομπή των αρχαίων Φαλληφορίων ξεκίνησε από τον αρχαίο ιερό χώρο, ακολουθούμενη από τους διασκεδαστές και με κρόταλα, τύμπανα και
                                   Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

 Ύμνους στο Διόνυσο, αλλά κι ευετηριακές κραυγές πέρασαν το μήνυμα της χαράς και του μήνα του Ανθεστηριώνος στην παλιά Αθήνα (Πλάκα) κι έφθασαν στο Μοναστηράκι έως το Θησείο όπου τελετουργικά χόρεψαν και γεύτηκαν κρασί με τους παρευρισκόμενους...Ή ωραία εκδήλωση προσφέρθηκε από το σύλλογο ΕΛΛΗΝΙΣ, τον οποίο κι ευχαριστούμε.
                                       Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Αλλά και οι Κουδουνοφόροι του Διστόμου έδωσαν το παρόν τους εορταστικά, ξεκινώντας από την Ομόνοια ντυμένοι με προβιές ζώων, ζωσμένοι κουδούνια και κρατώντας γκλίτσες και ελιές έφτασαν ως το Μοναστηράκι χορεύοντας και τραγουδώντας ευετηριακά τραγούδια της εποχής με σκωπτικό τρόπο...
Το 2018 η Αθήνα είναι μια διαφορετική πόλη. Το παλιό χρώμα της Αποκριάς το οποίο κάποιοι ακόμα νοσταλγούν δεν υπάρχει. Ελάχιστος κόσμος κυκλοφορούσε. Οι περισσότεροι είχαν βγει εκτός της πρωτεύουσας σε χώρους ξεφαντώματος και γιορτής στην επαρχία.
Τα έθιμα καλό είναι να κρατιούνται και να αναβιώνουν για να υπάρχει συνδεδεμένη η μνήμη του παρόντος με το παρελθόν, από το οποίο αντλείται η γνώση.
ΚΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑ σας εύχομαι από καρδιάς. 
Νότα Κυμοθόη
(αν αναρτηθεί, να αναρτηθεί ως έχει, αναφέροντας την πηγή)
© Νότα Κυμοθόη

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Νότα Κυμοθόη"Απαγγέλλει Ποίησή της στο Αντίδοτον βιβλιοπωλείο"

Νότα Κυμοθόη
 "Απαγγέλλει Ποίησή της στο Αντίδοτον βιβλιοπωλείο"
Ο Αντώνης Θαλασσέλης άνοιξε μια δίοδο συζήτησης για το πως ορίζεται ο Ποιητής και τι σημαίνει Ποίηση, διαχρονικά. Φιλόλογοι διατύπωσαν τις απόψεις τους και οι Ποιήτριες αλλά και οι Ποιητές απήγγειλαν στο κοινό Ποίησή τους.Έτσι απλά, γιατί η Ποίηση είναι διαχρονική κι όποιος αρπάζει τις λέξεις και τις τοποθετεί με αρμονία και μέτρο εσωτερικό έχοντας να πει κάτι οπού δεν έχει πάλι ειπωθεί, κάνει Ποίηση!!!
Στην Καλλιθέα λοιπόν, Παρασκευή βράδυ κι οι Ποιητές από όλη την Αττική έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα της Ποίησης!!!
Μια βραδιά ζεστή μέσα σε λόγο ποιητικό με μουσική μελοποιημένων ποιημάτων κι ατμόσφαιρα γεμάτη μελωδίες και ποιητικό πνεύμα, οι Ποιητές και οι Ποιήτριες της Αττικής έδωσαν το παρόν τους.

© Nότα ΚυμοθόηΆδεια Creative Commons
Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές 

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Νότα Κυμοθόη "Το Λ των λέξεων και του Λόγου"Δοκίμια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΒΙΒΛΙΟΥ

Νότα Κυμοθόη "Το Λ των λέξεων και του Λόγου" Δοκίμια
Παρουσίαση του βιβλίου
Στην αίθουσα τέχνης Govedaroy Art Gallery στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017, το βιβλίο της Νότας Κυμοθόη "Το Λ των λέξεων και του Λόγου" Δοκίμια των εκδόσεων "Οι Αινιάνες".
Η Νατάσα Γκοβεδάρου παρουσίασε τους ομιλητές και τη συγγραφέα δίνοντας το λόγο στον Αλέκο Δαφνομήλη Πρόεδρο της Εταιρείας Συγγραφέων Β. Ελλάδος και Αντιπρόεδρο Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οπού μίλησε για το έργο της Νότας Κυμοθόη. 
Ο Πολιτισμός χαράσσεται από ανθρώπους του Πνεύματος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται κι εξελίσσεται με τον ευγενή μόχθο των δημιουργών του. Ο  Αλέκος Δαφνομήλης με λόγο μεστό κι απλό θεμελίωσε με ευγενείς επευφημίες την ώριμη αυτή γραφή της συγγραφέως Νότας Κυμοθόη στο βιβλίο Δοκιμίων της "Το Λ των λέξεων και του Λόγου". 
Μετά μίλησε η Κατερίνα Γιαννακοπούλου δημοσιογράφος, συγγραφέας κι ερευνήτρια. Ο λόγος της φιλοσοφικός, καθώς ανέλυσε το ύφος και τη γραφή της Νότας Κυμοθόη, στο βιβλίο της οποίας η ανάγνωσή του, την οδήγησε να ερευνήσει θέματα οπού διδάσκουν τον κάθε αναγνώστη.
Η Νότα Κυμοθόη στη συνέχεια, με φόντο κάποια από τα έργα ζωγραφικής της, μίλησε με λόγο φιλοσοφικής σκέψης, ευχαριστώντας τους ομιλητές με τον τρόπο του Πυθαγόρα και στη συνέχεια, παίρνοντας ένα μπλοκ ζωγραφικής κι ένα μολύβι μίλησε ακριβώς γι΄ αυτό το "ΕΓΩ ΕΙΜΙ" για το οποίο αγωνίζονται οι δημιουργοί. Δηλαδή ενός απειροελάχιστου κόκκου αόρατου "εγώ" μέσα στο απέραντο Σύμπαν της αέναης δημιουργίας η οποία συνθέτει τον Πολιτισμό και στη συνέχεια μίλησε για τη δική της πορεία και σκέψη εξηγώντας ακριβώς αυτό το 1 της Θεϊκής Επικοινωνία και Πανταχού Παρουσίας του Θεού.
Εξηγώντας την αρχαία τετρακτύ του Πυθαγόρα μίλησε για θέματα οπού έχει βιώσει στην έως τώρα πορεία της και έδωσε ακριβώς αυτό το κλειδί της ανάλυσης, δείχνοντας την εικόνα του βιβλίου της, εξηγώντας την 100ή πύλη της Παναγιάς Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, ευχαριστώντας την Αγ. Ελένη γι΄ αυτή την αλήθεια, χτισμένη επάνω στους τοίχους του ιερού ναού της ορθοδοξίας.

Στη συνέχεια ανέλυσε ακριβώς το ιερό σύμβολο του αρχαίου ελληνικού σταυρού και μιλώντας για θέματα οπού ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει μέσα στο βιβλίο της και να κατανοήσει αυτά οπού εύσχημα τόσα χρόνια του έχουν σκοτεινιάσει τη σκέψη, μίλησε για την ελληνική σκέψη, για τον ελληνικό λόγο. Τόνισε ακριβώς αυτή όλη τη αλήθεια την οποία ο ίδιος ο Χριστός χρίστηκε, πήρε το ιερό χρίσμα να την κάνει διεθνή μέσα σε δόξα οπού έγινε θεϊκή. Γιατί το Φως είναι άκτιστο και στο φωτοστέφανο του ακριβώς αυτό γράφεται. Κι αν αυτή όλη η αλήθεια οπού είμαστε δεν κατανοηθεί, οι λέξεις δεν έχουν νόημα.
Η Νότα Κυμοθόη μίλησε για το βιβλίο της και στη συνέχεια συζήτησε με τους εκλεκτούς παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν ο καθηγητής Καζάζης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δεληβογιατζής!!!

Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου "Το Λ των λέξεων και του Λόγου" της Νότας Κυμοθόη, έκλεισε με την κλήρωση του ανά χείρας της βιβλίου, το οποίο κέρδισε ο Μπάμπης Μπαρμπυνάκης Πρόεδρος των εκδοτών βιβλίου της Β. Ελλάδος. 
Η Νότα Κυμοθόη ευχαρίστησε τους εκλεκτούς αναγνώστες και φίλους του βιβλίου της Θεσσαλονίκης, αναλύοντας σύμφωνα με τον Πυθαγόρα το όνομα της πόλης στην οποία ζουν τονίζοντας το ιερό νόημα του 16άκτινου Ιερού Ήλιου της Βεργίνας!!!
Η εκδήλωση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής 28 εκθετών του Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε. στην αίθουσα της Govedarou Art Gallery.


© Nότα ΚυμοθόηΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές 

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Νότα Κυμοθόη: "Το Λ των λέξεων και του Λόγου" ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Νότα Κυμοθόη: 
"Το Λ των λέξεων και του Λόγου"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται το βιβλίο της Νότας Κυμοθόη "Το Λ των λέξεων και του Λόγου".
Προλογίζει ο κ. Αλέκος Δαφνομήλης (Πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων Β. Ελλάδος και Αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης).

Παρουσιάζει η κα. Κατερίνα Γιαννακοπούλου(Δημοσιογράφος, 
Συγγραφέας, Ερευνήτρια)

Θα ακολουθήσει ομιλία και συζήτηση 
με τη συγγραφέα κα. Νότα Κυμοθόη
Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 5 (πρώην Ανθέων-στάση Γεωργίου), Θεσσαλονίκη (Govedarou Art Gallery) τηλ. 2314015613

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας περιμένουμε στην υπέροχη αίθουσα Τέχνης, όπου θα ειπωθούν πολλές αλήθειες...

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Νότα Κυμοθόη "ΑΡΧAΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ"


Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας Λοκρίδος, Φθιωτιδος, νυν Αρχαιολογικό Μουσείο Ελάτειας-Φωκίδα(;)Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
Photography and writer Nota Kymothoe© Nota Kimothoi


Νότα Κυμοθόη "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ"
1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ              
Αν υπάρχουν Μακεδονικά ευρήματα ή όχι, στην περιοχή οπού κατοικούσαν οι αρχαίοι Λοκροί, δεν αποτελεί "μυστικό" για τους ερευνητές της Ιστορικής αλήθειας. Μυστικό δεν είναι μήτε το Ιστορικό Λ το οποίο υπήρχε επάνω στα Μακεδονικά νομίσματα που είχαν ως προέλευση την αρχαία Αμφίπολη. Τι σχέση έχει το όλο θέμα με την αρχαία περιοχή, όπου κατοικούσαν οι αρχαίοι Λοκροί;
Παραμονές των εκλογών του 2014, λεηλάτησαν αρχαιοκάπηλοι στην αρχαία Ελάτεια, περιοχή  πλάι στο δρόμο, κι ανοίγοντας με σκαπτικά εργαλεία στον αρχαιολογικό χώρο, βρήκαν Μακεδονικούς τάφους!!! Τι έγιναν τα ευρήματα; Υπήρχαν; Ήταν άδειοι; Είχαν ανοιχτεί πάλι, παλιότερα απ΄όσους γνώριζαν καλά την περιοχή;
Τι σχέση έχει το Λ των Λοκρών (αρχαίων κατοίκων στην αρχαία Ελάτεια, περιοχή Φθιώτιδα, κι όχι Φωκίδα, όπως θέλουν να την τοποθετούν οι "σημερινοί αρχαιολόγοι από συμφέρον"), με τους Λάκωνες της αρχαίας Σπάρτης που μιλάνε για το "Λ" της ασπίδας τους; Τι σχέση έχει αυτός ο συμβολισμός με τον Λεωνίδα που πολέμησε στις Θερμοπύλες;
Ερωτήματα πολλά και αναπάντητα, αλλά οι δρόμοι της ιστορικής έρευνας έχουν απαντήσεις πολλές!!!
(συνεχίζεται)
2η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Υπάρχει "συμφέρον και κερδοσκοπία" στο χώρο της αρχαιολογίας ΝΑΙ ή ΟΧΙ;


Στην περιοχή της Ελάτειας Λοκρίδος (παλιότερα), που ανήκει στο νομό Φθιώτιδας και τώρα με τον Καλλικράτη ανήκει στο Δήμο Αμφίκλεια- Ελάτεια με έδρα Τιθορέα στη Φθιώτιδα (πιάσε το αυγό και κούρευτο δηλαδή, για να βγάλει άκρη κάποιος μη ντόπιος με το όνομα του δημοτικού διαμερίσματος).
Το 1989, μετά από τις ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή, κι όσες παράνομες ανασκαφές είχαν γίνει παλιότερα κι όσες παράνομες έγιναν στο κατόπι κι ότι έχει επακολουθήσει σε αυτήν την περιοχή, μέχρι των ημερών μας, θέλει τόμους πολλούς για να γραφεί. 
Όμως, τα γεγονότα τα ιστορικά έρχονται να σκεπαστούν με σχέδιο, στο οποίο μπλέκονται πολλοί φορείς και παράγοντες που έχουν σχέση με "αρχαιοκαπηλία", με πολεοδομία, με Μουσεία, με αρχαιολόγους και ...παράνομη εξαγωγή αρχαιοτήτων, αλλά και με φορείς άλλων Μουσείων στο εξωτερικό, που θέλουν για λόγους οπού τους "συμφέρει" να γράφουν την Ιστορία, όπως "βολεύει" κι "εξυπηρετεί" τα συμφέροντά τους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΑΤΕΙΑ;

Photography and writer Nota Kymothoe© Nota KimothoiΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Έχω κάνει και παλιότερα δημοσιεύσεις, οι οποίες ενόχλησαν κάποιους και έφτασαν στο σημείο να με απειλήσουν...καταστρέφοντας όλο μου το αρχείο και στέλνοντας στον "τάφο" αγαπημένα μου πρόσωπα της οικογένειάς μου, τα οποία γνώριζαν το όλο θέμα...
Οι ερωτήσεις μου είναι;
1)Η αρχαία Ελάτεια ήταν Φωκική πόλη; 
2)Πότε χτίστηκε η αρχαία Ελάτεια;
3)Ο Παυσανίας είναι πηγή αλήθειας, ενώ τα αρχαία ευρήματα όχι;
4)Η αρχαία Ελάτεια και όλα τα αρχαία της ευρήματα ανήκουν τους Λοκρούς Ναι ή Οχι;
5)Κατοικούσαν Λοκροί στην περιοχή Ναι ή Όχι;
6)Ποια σημερινά συμφέροντα σκεπάζουν και πολτοποιούν την αλήθεια και ποιοι είναι πίσω από  όλη αυτή την πραγματικότητα;
7)Γνωρίζει το Υπ.Πο. αλλά και το Υπ. Εσωτερικών τι γίνεται με τις αρχαιότητες;

Θα επισυνάψω εδώ δημοσιεύσεις από επίσημες σελίδες αρχαιολόγων.
Photography and writer Nota Kymothoe© Nota KimothoiΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ 1η
{Η Αρχαιολογική Συλλογή της Ελάτειας περιλαμβάνει ευρήματα της δυτικής Λοκρίδας - κατά την αρχαιότητα βορειοανατολική Φωκίδα - στην οποία ανήκαν στην περιοχή του Κηφισού δεκατρείς πόλεις, ο Ερωχός, η Χαράδρα, η Λιλαία, το Τεθρώνιον, η Δρυμαία, η Αμφίκλεια, οι Τριτείς, οι Πεδιείς, ο Νεώνας, η Τιθορέα, η Ελάτεια, ο Λέδων και οι Παραποτάμιοι. Ανατολικά στα σύνορα με την Οπουντία Λοκρίδα υπήρχαν η Υάμπολις και οι Αβές, ενώ στα σύνορα με την Βοιωτία η Δαύλεια, ο Πανοπεύς και η Άμβροσσος. Από όλες τις πόλεις της Φωκίδας, η Ελάτεια φαίνεται να έπαιξε διαχρονικά κυρίαρχο ρόλο, λόγω της γεωγραφικής θέσης μεταξύ της βόρειας και νότιας Ελλάδας και του ελέγχου που ασκούσε στον οδικό άξονα Θερμοπυλών - Χαιρώνειας. Λιγοστά είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε για την γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο, ενώ η ακμή της πόλης τοποθετείται κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. 

Στον προθάλαμο της Συλλογής εκτίθενται επιτύμβιες στήλες, επιγραφές, τμήματα γλυπτών και αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Ελάτεια και το Ιερό της Αθηνάς Κραναίας. Η μεγάλη αίθουσα περιλαμβάνει ευρήματα που κλιμακώνονται χρονολογικά από την Ανώτερη Παλαιολιθική έως και την Υπομυκηναϊκή περίοδο και τα οποία προέρχονται από διάφορες θέσεις της δυτικής Λοκρίδας. Στόχος της παρουσίασης είναι η άμεση επαφή του επισκέπτη με τα αντικείμενα ενταγμένα στο λειτουργικό τους χώρο, σκεύη, εργαλεία, ειδώλια, κοσμήματα. Στην αίθουσα αναπαρίσταται τμήμα κάτοψης νεολιθικού σπιτιού και κάτοψη μυκηναϊκού θαλαμωτού τάφου με ανθρώπινο σκελετικό υλικό και κτερίσματα από τις ανασκαφές των νεκροταφείων στην περιοχή. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τετραποδικά αγγεία από την Ελάτεια, ζεύγος χάλκινων εγχειριδίων από την Αγία Μαρίνα, νεολιθικής εποχής, πρωτοελλαδική πρόχους από την Αγία Μαρίνα και ένα κλειστό αγγείο με αμαυρόχρωμη διακόσμηση, το οποίο τοποθετήθηκε ως σήμα στον μεσοελλαδικό τύμβο της Ελάτειας. Η κεντρική αίθουσα περιλαμβάνει ευρήματα ιστορικών χρόνων. Προθήκη Ι περιλαμβάνει χειροποίητα και τροχήλατα αγγεία, χάλκινα κοσμήματα της πρώιμης εποχής του Σιδήρου από νεκροταφεία της Ελάτειας, της Παναγίτσας και του Μοδίου. Προθήκη ΙΙ και ΙΙΙ περιέχουν αντιπροσωπευτική κεραμική αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, κυρίως βοιωτικής παραγωγής, τα οποία προέρχονται από τα νεκροταφεία των Αβών, της Ελάτειας και της Παναγίτσας. Προθήκη IV αντιπροσωπευτικοί τύποι πήλινων ειδωλίων αρχαϊκών έως και των ελληνιστικών χρόνων, κυρίως βοιωτικής παραγωγής, από τα νεκροταφεία των Αβών. Προθήκη V ευρήματα από τις παλιές και νέες ανασκαφές στο Ιερό της Αθηνάς Κραναίας, όπως πήλινες σίμες, ακροκέραμα, σιδερένια και χάλκινα αναθήματα, τμήματα μαρμάρινων αγαλματιδίων. Προθήκη VI πήλινες γυναικείες προτομές και θεατρικές μάσκες από τα νεκροταφεία των Αβών, της Ελάτειας και της Τιθορέας. Προθήκη VII αντιπροσωπευτική κεραμική ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής από διάφορες θέσεις της δυτικής Λοκρίδας, κυρίως από τα νεκροταφεία των Αβών και της Ελάτειας. Ξεχωρίζει αρυβαλλοειδές ληκύθιο με παράσταση Έρωτα και Αφροδίτης. Στην αίθουσα αναπαρίσταται πρωτογεωμετρικός πίθος και πώρινη λάρνακα κλασικών χρόνων με τους νεκρούς και τα κτερίσματα ενταγμένα στο ταφικό τους περιβάλλον ενώ εκτίθενται ελεύθερα στο χώρο πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη διαφόρων χρονικών περιόδων από τα Ιερά της Αθηνάς Κραναίας στην Ελάτεια και του Απόλλωνος στο Καλαπόδι.
Συντάκτης
Ελένη Ζάχου, αρχαιολόγος}

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ 2η
{Τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν η περιοχή της Ελάτειας κατοικείται από την 6η χιλιετία π.Χ. Στην περιοχή αυτή της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού έχουν εντοπισθεί μερικές από τις αρχαιότερες θέσεις της νεολιθικής εποχής. Στις θέσεις αυτές αποκαλύφθηκαν νεολιθικοί οικισμοί, τους οποίους ερεύνησαν οι Σωτηριάδης και Weinberg. Κοντά στην Ελάτεια βρίσκεται η ακρόπολη της αρχαίαςπόλης. Σε μικρή απόσταση έχει αποκαλυφθεί σημαντικό μυκηναϊκό νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων.

Ακρόπολη Αρχαίας Ελάτειας

Η ακρόπολης της Αρχαίας Ελάτειας βρίσκεται στην τοποθεσία Αλωνάκι. Σώζονται μόνον ελάχιστα λείψανα των τειχών. Στο χώρο της ακρόπολης, όπως και στο χώρο γύρω από αυτήν υπάρχουν ορατά διάσπαρτα λείψανα κτιρίων της αρχαίας πόλης.

Μυκηναϊκό Νεκροταφείο

Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο είναι εκτεταμένο και βρίσκεται στο Αλωνάκι-λιβάδι Ελάτειας. H ανασκαφή του ξεκίνησε ως σωστική το 1985 για την προστασία του από συχνή αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα. Επειδή τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά η ανασκαφή συνεχίστηκε με συνεργασία της ΙΔ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων με το Πανεπιστήμιο του Salzburg Αυστρίας. Οι τάφοι περιέχουν πολλαπλές ταφές και έχουν πλούσια κτερίσματα Οι νεκροί ήταν σε στάση συνεσταλμένη και δίπλα τους εντοπίσθηκαν δείγματα θυσιών και καύσεων.

Το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε από τον 14ο αι. π.Χ. έως την πρωτογεωμετρική εποχή (10ος αι. π.Χ.). Παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα συνέχειας και μαρτυρεί την επέκταση του μυκηναϊκού πολιτισμού σε περιφερειακές ζώνες, καθώς και την επιβίωσή του μετά την παρακμή των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων. Δέκα από τους καλύτερα διατηρημένους τάφους έχουν στεγαστεί και είναι επισκέψιμοι.

Ναός Κραναίας Αθηνάς

Τα ερείπια του ναού της Κραναίας Αθηνάς σώζονται στην κορυφή ενός λόφου, βόρεια της πόλης, προς το μέρος του Ζελίου (περιοχή Τσούκα). Εκεί εντοπίσθηκαν λείψανα ενός περιπτέρου ναού δωρικό ρυθμού, 6x13μ. Ανασκαφές που έγιναν από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή το 1886 έφεραν στο φως πήλινα ειδώλια θεοτήτων και επιγραφές που συνηγορούν στην ταύτιση του κτιρίου με το ναό της Kραναίας Aθηνάς.

Τα ευρήματα των ανασκαφών στην περιοχή της Ελάτειας φιλοξενούνται στην Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας.

Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας

Η Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας στεγάζεται στο όμορφο παραδοσιακό κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Το κτίριο επισκευάσθηκε από τον δήμο της Ελάτειας και ακολούθως παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την στέγαση των αρχαιοτήτων της περιοχής.Η συλλογή εκτίθεται στις δύο αίθουσες του κτηρίου και περιλαμβάνει ευρήματα όλων των περιόδων της αρχαιότητας από την περιοχή της κοιλάδας του Βοιωτικού Κηφισσού και της Ανατολικής αρχαίας Φωκίδας (σημερινή περιοχή Ελάτειας), βαριά λίθινα μέλη, επιτύμβιες στήλες και ψηφίσματα. Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα της προϊστορικής περιόδου από θέσεις της κοιλάδας του Βοιωτικού Κηφισού και από θέσεις της αρχαίας Φωκίδας (Ελάτεια, Καλαπόδι, Ζέλι, Μόδι, Έξαρχος), όπως χαρακτηριστικά όστρακα και λίθινα εργαλεία (πελέκεις, τριπτήρες, τριβεία, κλπ.). Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται χαρακτηριστικά ευρήματα από την Πρωτογεωμετρική περίοδο έως και τα Ρωμαϊκά χρόνια, προερχόμενα κυρίως από ανασκαφές νεκροταφείων της περιοχής. Στο νότιο τοίχο της αίθουσας εκτίθενται είδη τάφων, όπως κιβωτιόσχημοι, λάρνακες και ταφικοί πίθοι. Στον προαύλιο χώρο εκτίθενται διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη.

Κείμενο:

Ντιάνα Δήμου, φιλόλογος
Έργο Ε.Ε. «Δρόμοι του Παυσανία», Πανεπιστήμιο Πατρών}

ΟΙ ΦΩΚΕΙΣ
Οι Φωκείς ήταν ανύπαρκτοι την εποχή, όπου η αρχαία Ελάτεια είχε αναπτύξει πολιτισμό. 
Οι Φωκείς άρχισαν να ξεπροβάλλουν στην ιστορία γύρω στο 590 π.Χ., όταν ενώθηκαν για ν΄ αντιμετωπίσουν τους Θεσσαλούς και δημιούργησαν τη λεγόμενη "Φωκική Συμπολιτεία". Τότε οργανώθηκαν στρατιωτικά και τα στρατόπεδά τους, αργότερα αποτέλεσαν "πόλεις" μικρές. Μετά την ήττα των Φωκέων στον Α' ιερό πόλεμο το 591 π.Χ. οι Φωκείς πέρασαν στον έλεγχο των Θεσσαλών. Η μακροχρόνια υποδούλωσή τους στους Θεσσαλούς, ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ τους και κατάφεραν τελικά να απελευθερωθούν το 510 π.Χ. αντιμετωπίζοντας το Θεσσαλικό στρατό, στην μάχη της Υάμπολης. Πόλη των Λοκρών, ανατολικά της αρχαίας Ελάτειας. Μετά την απελευθέρωση τους, δημιούργησαν μια σειρά από καταστροφές στους θησαυρούς των Δελφών, αλλά και στους θησαυρούς που είχαν στην περιοχή του σημερινού Χρυσού (κωμόπολη κοντά στους Δελφούς). Κατέστρεψαν ολοσχερών το Ιερό των Δελφών και κατέκλεψαν τους θησαυρούς του. Ποιοί ήταν λοιπόν αυτοί οι "λήσταρχοι" Φωκείς; Τι ήταν; ΑΠό που είχαν έρθει στην περιοχή; Τι σχέση είχαν με τους Δαυλείς και τι σχέση είχαν με τους Δαδιότες;
Ποια είναι η ευθύνη τους για την καταστροφή της αρχαίας Κορίνθου και τι σ΄χεση είχαν με τον Κορινθιακό πόλεμο το 39 5π.Χ;

Καταληστεύοντας τα αρχαία ελληνικά ιερά, οι Φωκείς και απέκτησαν τον έλεγχο του μαντείου των Δελφών μέχρι την Νικίειο ειρήνη το 421 π.Χ. Κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα όταν κυριάρχησε στον τότε Ελλαδικό χώρο η αρχαία Θήβα, η Φωκίδα υποχρεώθηκε να συμμαχίσει με τους Θηβαίους. Οι Φωκείς ευθύνονται για τους Ιερούς πολέμους μεταξύ των αρχαίων Ιερών και  στον Γ΄ωιερό πόλεμο (356-346π.Χ.), στον Δ΄ιερό πόλεμο (339 π.Χ.) για τον έλεγχο του Μαντείου των Δελφών αλλά και στον Λαμιακό πόλεμο (323-322 π.Χ.) εξασθένησαν. Το 301 π.Χ. συμμάχησαν με την Αιτωλική Συμπολιτεία που απέκτησε τον έλεγχο του Μαντείου των Δελφών σε αυτό το διάστημα, ενώ κατάφερε να αντιμετωπίσει μαζί με τους Θεσσαλούς την γαλατική επιδρομή του 279 π.Χ.

ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ η αρχαιολογική Υπηρεσία της Φωκίδας, με την Υ/Η Σοφία Δημάκη, να υπογράφει το επίσημο φυλλάδιο του αρχαιολογικού Μουσείου Ελάτειας, να μας απαντήσει επισήμως, για την ανωτέρω απάτη και σε τι αποσκοπεί η όλη αυτή κίνηση;
Γιατί, αν θέλει να εξαφανίσει την Ιστορία, η ίδια, όπως "γνωστοί-άγνωστοι" εξαφανίζουν τα αρχαία από την αρχαία Ελάτεια, ας μας πει μαζί με τους Υπεύθυνους των Μουσείων, που ανήκει αρχαιολογικά η περιοχή της αρχαίας Ελάτειας. Στη Φωκίδα ανήκει ή στη Λοκρίδα παλιότερα που σήμερα ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα Ελατεια-Αμφίκλεια με έδρα την Τιθορέα του νομού Φθιώτιδας; Και γιατί παρακαλώ με πείσμα, θέλουν τους Λοκρούς να τους εξαφανίσουν, από κατοίκους της περιοχής;
Σημείωση: Η Φωκίδα η νομός Φωκίδας έχει πρωτεύουσα την Άμφισσα. Τι συμβαίνει αυτήν την εποχή λοιπόν στην περιοχή αυτή και τι συμφέροντα καλύπτονται; Τι θέλουν να κουκουλώσουν κάτω από την "ομπρέλα" οπού λέγεται Φωκίδα;
Οι αρχαιολογικές Υπηρεσίες ή Εφορίες αρχαιοτήτων, όπως λέγονται, έχουν λόγο ν΄ανατρέπουν την Ιστορία, τη Γεωγραφία και την αλήθεια; Αν ναι, από ποιους υποκινούνται και με ποια σκοπιμότητα;